Metin2 - Listarea rangurilor# Name Empire Level EXP
1 KingOfPain Shinsoo 99 0
2 [H]Haze Jinno 99 0
3 yAchilles Chunjo 99 0
4 Paxx Jinno 99 0
5 Slayer Jinno 99 0
6 xDraku Chunjo 99 0
7 Spike Shinsoo 99 0
8 VonRoon Jinno 99 0
9 Obscure Jinno 99 0
10 [H]AdrianDB Chunjo 99 0
11 iRonic Jinno 99 0
12 [H]Shurubel Shinsoo 99 0
13 kenpak1 Shinsoo 99 0
14 Nevermore Shinsoo 99 0
15 Elena81 Jinno 99 0
16 Andreyush Shinsoo 99 0
17 bEsT Jinno 99 0
18 Ozark Jinno 99 0
19 zAchilles Chunjo 99 0
20 Gabe Chunjo 99 0